Nuôi lô song thủ khung 3 ngày xsmb Miền Bắc Chính Xác

 Thống kê cặp khung 3 ngày xsmb tháng 07
+) Thống kê  cặp 67-76 từ 21/07 đến 23/07/2019
+) Thống kê  cặp 34-43 từ 20/07 đến 22/07/2019 nhận 34 ngày 1
+) Thống kê  cặp 15-51 từ 19/07 đến 21/07/2019 nhận 51 ngày 1
+) Thống kê  cặp 75-57 từ 18/07 đến 20/07/2019 nhận 75 ngày 1
+) Thống kê  cặp 18-81 từ 15/07 đến 17/07/2019
+) Thống kê  cặp 25-52 từ 14/07 đến 16/07/2019 nhận 25-25 ngày 1
+) Thống kê  cặp 09-90 từ 11/07 đến 13/07/2019
+) Thống kê  cặp 35-53 từ 08/07 đến 10/07/2019
+) Thống kê  cặp 46-64 từ 06/07 đến 08/07/2019 nhận 46 ngày 2
+) Thống kê  cặp 37-73 từ 03/07 đến 05/07/2019 nhận 37 ngày 3
+) Thống kê  cặp 38-83 từ 02/07 đến 04/07/2019 nhận 38 ngày 1
+) Thống kê  cặp 15-51 từ 30/06 đến 02/07/2019 nhận 15 ngày 2
+) Thống kê  cặp 26-62 từ 29/06 đến 01/07/2019 nhận 26-62 ngày 1
+) Thống kê  cặp 39-93 từ 28/06 đến 30/06/2019 nhận 93-93 ngày 1
+) Thống kê  cặp 47-74 từ 26/06 đến 28/06/2019 nhận 47 ngày 2
+) Thống kê  cặp 13-31 từ 23/06 đến 25/06/2019 nhận 31 ngày 3
+) Thống kê  cặp 59-95 từ 21/06 đến 23/06/2019 nhận 59 ngày 2
+) Thống kê  cặp 49-94 từ 20/06 đến 22/06/2019 nhận 49 ngày 1
+) Thống kê  cặp 67-76 từ 18/06 đến 20/06/2019 nhận 76-67 ngày 2
+) Thống kê  cặp 84-48 từ 17/06 đến 19/06/2019 nhận 48 ngày 1
+) Thống kê  cặp 89-98 từ 14/06 đến 16/06/2019 nhận 98-98 ngày 3
+) Thống kê  cặp 27-72 từ 11/06 đến 13/06/2019
+) Thống kê  cặp 45-54 từ 09/06 đến 11/06/2019 nhận 54 ngày 1
+) Thống kê  cặp 28-82 từ 08/06 đến 10/06/2019 nhận 28 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 05/06 đến 07/06/2019
+) Nuôi lô cặp 26-62 từ 02/06 đến 04/06/2019 nhận 62 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 01-10 từ 31/05 đến 02/06/2019 nhận 01 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 32-23 từ 30/05 đến 01/06/2019 nhận 23 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 28/05 đến 30/05/2019 nhận 21 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 58-26 từ 27/05 đến 29/05/2019 nhận 26 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 24/05 đến 26/05/2019 nhận 14-14 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 03-30 từ 22/05 đến 24/05/2019 nhận 03 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 37-73 từ 20/05 đến 22/05/2019 nhận 37-37 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 02-20 từ 17/05 đến 19/05/2019
+) Nuôi lô cặp 36-63 từ 15/05 đến 17/05/2019 nhận 36 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 12/05 đến 14/05/2019 nhận 14 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 12/05 đến 14/05/2019
+) Nuôi lô cặp 02-20 từ 09/05 đến 11/05/2019
+) Nuôi lô cặp 25-52 từ 07/05 đến 09/05/2019 nhận 25-52 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 26-62 từ 04/05 đến 06/05/2019 nhận 26 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 26-14 từ 03/05 đến 05/05/2019 nhận 14 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 01/05 đến 03/05/2019 nhận 90 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 05-50 từ 30/04 đến 02/05/2019 nhận 05-50 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 57-75 từ 28/04 đến 30/04/2019 nhận 75 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 26/04 đến 28/04/2019 nhận 90 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 15-36 từ 25/04 đến 27/04/2019 nhận 36 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 24/04 đến 26/04/2019 nhận 29 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 57-75 từ 21/04 đến 23/04/2019 nhận 57 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 64-46 từ 18/04 đến 20/04/2019
+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 16/04 đến 18/04/2019 nhận 23-32 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 38-83 từ 12/04 đến 14/04/2019 nhân 38 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 40-04 từ 10/04 đến 12/04/2019 nhận 04 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 08/04 đến 10/04/2019 nhận 23 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 18-81 từ 05/04 đến 07/04/2019
+) Nuôi lô cặp 20-02 từ 03/04 đến 05/04/2019 nhận 20 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 13-31 từ 02/04 đến 04/04/2019 nhận 13-31 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 47-74 từ 30/03 đến 01/04/2019 nhận 47 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 28/03 đến 30/03/2019 nhận 12 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 26/03 đến 28/03/2019 nhận 15-15 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 24/03 đến 26/03/2019 nhận 17 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 23/03 đến 25/03/2019 nhận 14 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 69-96 từ 21/03 đến 23/03/2019 nhận 96 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 67-76 từ 20/03 đến 22/03/2019 nhận 67 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 18/03 đến 20/03/2019 nhận 17-71 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 21-80 từ 15/03 đến 17/03/2019
+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 12/03 đến 14/03/2019 nhận 35 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 48-84 từ 10/03 đến 12/03/2019 nhận 84 ngày 3
+) Nuôi lô cặp 06-60 từ 09/03 đến 11/03/2019 nhận 06-06 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 01-10 từ 07/03 đến 09/03/2019 nhận 01 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 04/03 đến 06/03/2019
+) Nuôi lô cặp 36-63 từ 03/03 đến 05/03/2019 nhận 36 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 48-84 từ 01/03 đến 03/03/2019 nhận 48-84 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 27/02 đến 01/03/2019 nhận 51-51 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 28-82  từ 24/02 đến 26/02/2019
+) Nuôi lô cặp 25-52  từ 22/02 đến 24/02/2019 nhận 25 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 56-65  từ 21/02 đến 23/02/2019 nhận 56 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 14-41  từ 19/02 đến 21/02/2019 nhận 41-41 ngày 2
+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 18/02đến 20/02/2019 nhận 09-09-90 ngày 1
+) Nuôi lô cặp 36-63  từ 17/02đến 19/02/2019 nhận 36 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 27-72 từ 15/02đến 17/02/2019 nhận 27 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 12/02đến 14/02/2019 có 29-92-92 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 39-93 từ 10/02đến 12/02/2019 nhận 39-93 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 59-95 từ 03/02đến 05/02/2019

+) Nuôi lô cặp 26-62 từ 31/01 đến 02/02/2019

+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 30/01 đến 01/02/2019 nhận 23 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 41-14 từ 29/01 đến 31/01/2019 nhận 41 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 68-86 từ 24/01 đến 26/01/2019

+) Nuôi lô cặp 57-75 từ 21/01 đến 23/01/2019 nhận 75 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 08-80 từ 19/01 đến 21/01/2019 nhận 08 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 02-20 từ 18/01 đến 20/01/2019 nhận 02 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 15/01 đến 17/01/2019 nhận 71 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 34-43 từ 14/01 đến 16/01/2019 nhận 34-43 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 13/01 đến 15/01/2019 nhận 09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 45-54 từ 10/01 đến 12/01/2019 nhận 54 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 39-93 từ 09/01 đến 11/01/2019 nhận 39-93 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 20-02 từ 07/01 đến 09/01/2019 nhận 02 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 46-64 từ 06/01 đến 08/01/2019 nhận 64 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 67-76 từ 04/01 đến 06/01/2019 nhận 76 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 25-52 từ 03/01 đến 05/01/2019 nhận 52 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 02/01 đến 04/01/2019 nhận 15-51 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 26-62 từ 31/12 đến 02/01/2019 nhận 62 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 01-10 từ 30/12 đến 01/01/2019 nhận 01 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 57-75 từ 28/12 đến 30/12 nhận 57-75 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 26/12 đến 28/12 nhận 32 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 45-54 từ 24/12 đến 26/12 nhận 54 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 13-31 từ 21/12 đến 23/12

+) Nuôi lô cặp 40-04 từ 18/12 đến 20/12 nhận 04 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 47-74 từ 17/12 đến 19/12 nhận 47 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 16-61 từ 16/12 đến 20/12 nhận 61 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 28-82 từ 15/12 đến 17/12 nhận 28 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 14/12 đến 16/12 nhận 21 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 46-64 từ 11/12 đến 13/12

+) Nuôi lô cặp 34-43 từ 08/12 đến 10/12

+) Nuôi lô cặp 27-72 từ 07/12 đến 08/12 nhận 72 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 04/12 đến 06/12 nhận 29 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 34-43 từ 02/12 đến 04/12 nhận 43 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 54-45 từ 30/11 đến 02/12 nhận 54 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 31-13  từ 27/11 đến 29/11

+) Nuôi lô cặp 38-83  từ 26/11 đến 28/11 nhận 83 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 04-40 từ 23/11 đến 25/11

+) Nuôi lô cặp 49-94 từ 20/11 đến 22/11 nhận 49-94 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 17/11 đến 19/11

+) Nuôi lô cặp 03-30  từ 16/11 đến 18/11 nhận 30 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 27-72  từ 14/11 đến 16/11 nhận 27 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 12-21  từ 11/11 đến 13/11

+) Nuôi lô cặp 34-43 từ 10/11 đến 12/11 nhận 34 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 07/11 đến 09/11

+) Nuôi lô cặp 38-83  từ 06/11 đến 08/11 nhận 83 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 27-72  từ 05/11 đến 07/11 nhận 27-72 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 04/11 đến 06/11 nhận 92-92 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 47-74 từ 01/11 đến 03/11

+) Nuôi lô cặp 28-82 từ 31/10 đến 02/11 nhận 82 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 29/10 đến 31/10 nhận 92 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 48-84 từ 25/10 đến 27/10

+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 24/10 đến 26/10 nhận 14 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 27-72 từ 22/10 đến 24/10 nhận 27-72 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 21/10 đến 23/10 nhận 14 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 36-63 từ 20/10 đến 22/10 nhận 36 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 13-31 từ 17/10 đến 19/10 nhận 13 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 49-94 từ 14/10 đến 16/10 nhận 49-49 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 11/10 đến 13/10

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 10/10 đến 12/10 nhận 53-53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 07/10 đến 09/10 nhận 35-35 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 03/10 đến 05/10

+) Nuôi lô cặp 48-84 từ 30/09 đến 02/10 nhận 48 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 53-35 từ 29/09 đến 01/10 nhận 53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 20-02 từ 28/09 đến 30/09 nhận 02-20 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 25/09 đến 27/09 nhận 53 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 24-42 từ 23/09 đến 25/09 nhận 42 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 27-95 từ 20/09 đến 22/09 nhận 27 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 40-53 từ 19/09 đến 21/09 nhận 40-53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 23-32 từ 18/09 đến 20/09 nhận 32-32 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 89-98 từ 16/09 đến 18/09 nhận 89 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 19-91 từ 14/09 đến 16/09 nhận 19 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 70-89 từ 13/09 đến 15/09 nhận 89 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 52-63 từ 10/09 đến 12/09

+) Nuôi lô cặp 45-54 từ 08/09 đến 10/09 nhận 54 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 38-83 từ 05/09 đến 07/09 nhận 38 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 54-45 từ 02/09 đến 04/09

+) Nuôi lô cặp 31-45 từ 01/09 đến 03/09 nhận 31 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 25-52 từ 30/08 đến 01/09 NHẬN 52 NGÀY 2

+) Nuôi lô cặp 01-10 từ 29/08 đến 01/09 nhận 10 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 26/08 đến 28/08

+) Nuôi lô cặp 54-45 từ 25/08 đến 27/08 nhận 45 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 25-52 từ 22/08 đến 24/08

+) Nuôi lô cặp 06-60 từ 20/08 đến 22/08 nhận 60 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 18-81 từ 16/08 đến 18/08

+) Nuôi lô cặp 05-50 từ 13/08 đến 15/08

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 10/08 đến 12/08 nhận 09 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 06-60 từ 06/08 đến 08/08

+) Nuôi lô cặp 28-82 từ 03/08 đến 05/08

+) Nuôi lô cặp 75-57 từ 31/07 đến 02/08

+) Nuôi lô cặp 01-10 từ 28/07 đến 30/07

+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 26/07 đến 28/07 nhận 12 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 38-83 từ 25/07 đến 27/07 nhận 83 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 19-91 từ 22/07 đến 24/07 nhận 19-91 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 21/07 đến 23/07 nhận 09 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 18/07 đến 20/07

+) Nuôi lô cặp 08-80 từ 15/07 đến 17/07

+) Nuôi lô cặp 30-03 từ 12/07 đến 14/07 nhận 30 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 38-83 từ 09/07 đến 11/07

+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 07/07 đến 09/07 nhận 12 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 75-57 từ 06/07 đến 08/07 nhận 75-57 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 70-07 từ 03/07 đến 05/07

+) Nuôi lô cặp 56-65 từ 30/06 đến 02/07 nhận 56 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 67-76 từ 27/06 đến 29/06

+) Nuôi lô cặp 58-85 từ 24/06 đến 26/06 nhận 85 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 01-10  từ 21/06 đến 23/06

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 18/06 đến 20/06

+) Nuôi lô cặp 07-70 từ 15/06 đến 17/06

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 14/06 đến 16/06 nhận 90 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 12/06 đến 14/06 nhận 90 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 15-14 từ 09/06 đến 11/06

+) Nuôi lô cặp 15-16 từ 07/06 đến 09/06 nhận 16 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 04/06 đến 06/06 nhận 51 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 67-76 từ 02/06 đến 04/06 nhận 67 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 31/05 đến 02/06 nhận 29 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 28-82 từ 30/05 đến 01/06 nhận 28 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 36-63 từ 28/05 đến 30/05 nhận 63 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 26/05 đến 28/05 nhận 15 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 24/05 đến 26/05 nhận 21-21 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 03-31 từ 22/05 đến 24/05 nhận 03 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 16-61 từ 21/05 đến 23/05 nhận 16 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 07-70 từ 19/05 đến 21/05 nhận 70 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 49-94 từ 16/05 đến 18/05

+) Nuôi lô cặp 14-41 từ 15/05 đến 17/05 nhận 14 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 42-24 từ 12/05 đến 14/05

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 09/05 đến 11/05 nhận 53 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 30-03 từ 07/05 đến 09/05 nhận 03 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 34-43  từ 04/05 đến 06/05

+) Nuôi lô cặp 37-73  từ 02/05 đến 04/05 nhận 37 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 46-64  từ 29/04 đến 01/05 nhận 46-46 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 34-43 từ 27/04 đến 29/04 nhận 34 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 12-21 từ 24/04 đến 26/04 nhận 12-12 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 23/04 đến 25/04 nhận 71 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 19-91 từ 22/04 đến 24/04 nhận 19 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 25-52 từ 21/04 đến 23/04 nhận 52 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 37-73 từ 20/04 đến 22/04 nhận 37 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 17/04 đến 19/04

+) Nuôi lô cặp 54-45 từ 14/04 đến 16/04

+) Nuôi lô cặp 30-14 từ 11/04 đến 13/04

+) Nuôi lô cặp 30-96 từ 10/04 đến 12/04 nhận 96 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 05-50 từ 08/04 đến 10/04 nhận 50 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 24-42 từ 05/04 đến 07/04

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 04/04 đến 06/04 nhận 92 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 03/04 đến 05/04 nhận 35-53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 45-54 từ 02/04 đến 04/04 nhận 45-45 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 30/03 đến 01/04 nhận 17-71 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 08-80  từ 29/03 đến 31/03 nhận 08-80 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 48-84  từ 26/03 đến 28/03

+) Nuôi lô cặp 35-53  từ 23/03 đến 25/03

+) Nuôi lô cặp 59-95 từ 22/03 đến 24/03 nhận 95 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 08-80 từ 19/03 đến 21/03

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 18/03 đến 20/03 nhận 53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 36-63  từ 15/03 đến 17/03 nhận 36-63 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 17-71  từ 14/03 đến 16/03 nhận 71 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 28-82 từ 12/03 đến 14/03 nhận 28 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 01-10  từ 11/03 đến 13/03 nhận 10 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 27-72 từ 10/03 đến 12/03 nhận 27-72 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 56-65 từ 09/03 đến 11/03 nhận 65 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 34-43 từ 06/03 đến 08/03 nhẬN 34, 34 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 94-42 từ 03/03 đến 05/03

+) Nuôi lô cặp 79-97 từ 02/03 đến 04/03 nhận 79 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 24-42  từ 01/03 đến 03/03 nhận 24-24 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 37-73  từ 28/02 đến 02/03 nhận 37 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 19-91 từ 26/02 đến 28/02 nhận 19 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 03-30 từ 24/02 đến 26/02 nhận 03-30 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 23/02 đến 25/02 nhận 15-51 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 76-67 từ 22/02 đến 24/02 nhận 67 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 05-50 từ 21/02 đến 23/02 nhận 05 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 01-10  từ 19/02 đến 21/02 nhận 01 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 14/02 đến 14/02

+) Nuôi lô cặp 57-75  từ 11/02 đến 13/02 nhận 57 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 37-73 từ 08/02 đến 10/02 nhận 73 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 25-52  từ 06/02 đến 08/02 nhận 25-52 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 31-52  từ 04/02 đến 06/02 nhận 31 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 01/02 đến 03/02

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 29/01 đến 31/01 nhận 09 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 28/01 đến 30/01 nhận 90 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 78-87  từ 25/01 đến 27/01

+) Nuôi lô cặp 43-34  từ 24/01 đến 26/01 có 43 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 79-97  từ 21/01 đến 23/01

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 18/01 đến 20/01

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 17/01 đến 19/01 có 09-09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 29-92  từ 14/01 đến 16/01 có 29 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 27-72  từ 13/01 đến 15/01 có 72 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 57-75 từ 10/01 đến 12/01

+) Nuôi lô cặp 27-72 từ 08/01 đến 10/01 có 27 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 05/01 đến 07/01

+) Nuôi lô cặp 02-20  từ 04/01 đến 06/01 CÓ 20-20 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 45-54  từ 01/01 đến 03/01

+) Nuôi lô cặp 36-54  từ 29/12 đến 31/12 có 36 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 29-92  từ 27/12 đến 29/12 có 29 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 23-32  từ 25/12 đến 27/12 nhận 23 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 17-71  từ 22/12 đến 24/12

+) Nuôi lô cặp 15-51  từ 21/12 đến 23/12 nhận 51 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 47-74 từ 20/12 đến 22/12 nhận 47-47 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 18/12 đến 20/12 nhận 53 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 36-63 từ 17/12 đến 19/12 nhận 36 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 14/12 đến 16/12

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 12/12 đến 14/12 nhận 09 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 11/12 đến 13/12 nhận 09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 09/12 đến 11/12 nhận 09-90 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 08/12 đến 10/12 nhận 09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 07/12 đến 09/12 nhận 09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 06/12 đến 08/12 nhận 09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 38-83 từ 03/12 đến 05/12 nhận 83 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 72-27 từ 02/12 đến 04/12 nhận 72 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 01/12 đến 03/12 nhận 53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 15-51 từ 28/11 đến 30/11 nhận 15-51-51 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 31-13  từ 27/11 đến 29/11 nhận 13 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 39-93  từ 26/11 đến 28/11 nhận 93 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 12-21  từ 23/11 đến 25/11

+) Nuôi lô cặp 36-63  từ 22/11 đến 24/11 nhận 63 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 78-87  từ 20/11 đến 22/11 nhận 78 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 89-98 từ 19/11 đến 21/11 nhận 89 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 39-93 từ 18/11 đến 20/11 nhận 39 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 08-41 từ 16/11 đến 18/11 nhận 08 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 13/11 đến 15/11

+) Nuôi lô cặp 46-64 từ 11/11 đến 13/11 nhận 46 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 01-10 từ 09/11 đến 11/11 nhận 10 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 36-63 từ 07/11 đến 09/11 nhận 63 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 17-71 từ 06/11 đến 08/11 nhận 17 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 05/11 đến 07/11 nhận 53 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 02/11 đến 04/11

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 01/11 đến 03/11 nhận 09-09 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 29/10 đến 31/10 nhận 90 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 47-74 từ 26/10 đến 28/10 nhận 74 ngày 3

+) Nuôi lô cặp 38-83 từ 23/10 đến 25/10

+) Nuôi lô cặp 03-30 từ 22/10 đến 24/10 nhận 03 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 19-91 từ 19/10 đến 21/10 nhận 19-91 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 09-90 từ 17/10 đến 19/10 nhận 09-09-09 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 12-21  từ 15/10 đến 17/10 nhận 12-12 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 09-90  từ 13/10 đến 15/10 nhận 09-90 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 35-53 từ 10/10 đến 12/10

+) Nuôi lô cặp 79-97 từ 09/10 đến 11/10 nhận 97 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 29-92 từ 08/10 đến 10/10 nhận 29-29-92 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 67-06 từ 07/10 đến 09/10 nhận 67 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 47-74 từ 04/10 đến 06/10

+) Nuôi lô cặp 02-20 từ 03/10 đến 05/10 nhận 02-02 ngày 1

+) Nuôi lô cặp 54-45  từ 30/09 đến 02/10

+) Nuôi lô cặp 57-75 từ 28/09 đến 30/09 nhận 57 ngày 2

+) Nuôi lô cặp 27-72 từ 26/09 đến 28/09 nhận 72 ngày 2

 

Phương pháp nào cũng chỉ mang tính chất tham khảo,nên các bạn chú ý khi sử dụng thông tin. Chúc các bạn may mắn!

Vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách nuôi lô khung 3 ngày tại trang web rongbachkim88.com Chắc bây giờ các bạn đã hiểu được cách chơi lô nuôi rồi đúng không nào. Hy vọng với bài viết nuôi lô song thủ mà chúng tôi vừa giới thiệu xong thì các bạn sẽ có được một nơi nuôi lô cặp thật hiệu quả. Chúc toàn thể anh, chị, em may mắn.

Lô nuôi cặp khung 3 ngày, lô song thủ khung 3 ngày, lô 3 ngày